adsorpční teplo
heat of adsorption

Teplo uvolněné při adsorpci. Adsorpce je vždy děj exotermní (adsorpční teplo je záporné), a proto adsorbované množství při konstantním tlaku s rostoucí teplotou vždy klesá.
Při adsorpci z plynné fáze na tuhém adsorbentu se rozlišuje
Mezi diferenciálním a integrálním adsorpčním teplem platí vztah

V případě adsorpce z kapalné fáze na tuhém adsorbentu je tepelný efekt spojený s tímto dějem označován jako smáčecí teplo.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf