difuzní koeficient
diffuse coefficient

Konstanta úměrnosti mezi difuzním tokem a koncentračním gradientem (viz difuze koloidů), číselně rovná látkovému množství difundující složky, které projde jednotkovou plochou za jednotku času při jednotkovém koncentračním gradientu; má rozměr plocha∙čas–1 (m2 s–1). Na základě hydrodynamické teorie byla pro difuzní koeficient ve zředěných disperzích nenabitých částic odvozena tzv. Einsteinova rovnice.
kde kB je Boltzmannova konstanta, T absolutní teplota a f koeficient tření, který je funkcí velikosti disperzní částice a vlastností disperzního prostředí. Difuzní koeficient koloidních částic je tím větší, čím intenzivnější Brownův pohyb částice vykonávají; roste s hodnotou středního posuvu (). Pro pozorovací interval τ platí (viz Einsteinova-Smoluchowského rovnice):
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf