Rayleighova rovnice pro rozptyl světla
Rayleigh equation

(lord Rayleigh 1871) Vztah pro intenzitu světla rozptýleného (viz rozptyl světla) jednou částicí (molekulou)
kde
iθ je intenzita světla rozptýleného jednou částicí (molekulou) pod úhlem θ,
Io celková intenzita dopadajícího (primárního) záření,
εo permitivita vakua (8,85419∙10–12 C2 J–1 m–1),
α polarizovatelnost částice, tj. moment dipólu indukovaného v částici elektrickým polem o jednotkové intenzitě, kterou Rayleigh vyjádřil z Clausiovy-Mossottiovy rovnice pomocí indexů lomu disperzního podílu (n) a čistého disperzního prostředí (n0),
objem disperzní částice
λ vlnová délka primárního i rozptýleného světla v daném disperzním prostředí (λ = λo / n0, kde λo je vlnová délka záření ve vakuu),
r vzdálenost detektoru, měřícího intenzitu, od zdroje rozptýleného světla (viz měření rozptylu světla),
θ úhel pozorování, tj. úhel sevřený primárním paprskem a paprskem rozptýleného světla, který dopadá do detektoru,
F(θ) je funkce úhlu pozorování, jejíž tvar závisí na charakteru primárního paprsku:
  • Je-li primární paprsek vertikálně polarizovaný (intenzita elektrického pole se mění periodicky ve směru osy z), osciluje indukovaný dipól ve stejném směru. Rozptýlené světlo je také vertikálně polarizováno a šíří se ve všech směrech roviny xy se stejnou intenzitou, takže pro každé θ je
  • Pro horizontálně polarizovaný paprsek platí
  • Pro nepolarizované světlo, které je považováno za složené ze dvou komponent polarizovaných kolmo na sebe, je intenzita rozptýleného světla dána průměrnou hodnotou obou předchozích případů, takže platí
Rovnice byla odvozena pro případ, že rozptylující částice je:
Ve velmi zředěných systémech, kde lze každou molekulu považovat za nezávislý zdroj rozptýleného světla, se intenzity světla rozptýleného na jednotlivých částicích, sčítají a pro intenzitu světla rozptýleného jednotkovým objemem plynu platí
kde N je počet částic a V  objem disperzní soustavy.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf