antisense RNA {4}

molekula RNA, která je komplementární k určité mRNA; blokuje její translaci tím, že s ní vytváří komplex (tzv. duplex). Proto může být exprese genu, který kóduje příslušnou mRNA, regulována (blokována) synthesou příslušné antisense RNA.