bisfosfoglycerát {2}

a) 1,3-bisfosfoglycerát, též 3-fosfo-glyceroylfosfát, meziprodukt glykolysy a glukogenese. V glykolyse vzniká dehydrogenací glyceraldehyd-3-fosfátu (viz glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa); přenosem fosfátové skupiny, vázané anhydridovou vazbou na uhlík C1, na ADP je pak synthetisován ATP (viz substrátová fosforylace). b) 2,3-bisfosfoglycerát, důležitá regulační molekula; jako allosterický inhibitor snižuje afinitu hemoglobinu ke kyslíku a umožňuje tak jeho přechod z erythrocytu do tkání.