cyklus citrátový {1}

též Krebsův cyklus, cyklus trikarboxylových kyselin, hlavní „křižovatka” anabolických a katabolických cest aerobního metabolismu. Jeho sumární rovnice
CH­3-CO-SCoA + GDP + Pi + 2 H2O → 2 CO2 + 8 [H] + HSCoA + GTP
ukazuje, že vstupním metabolitem je acetyl-CoA, který je za součinnosti molekul vody přeměňován na oxid uhličitý; atomy vodíku (v rovnici značené [H], viz aktivní vodík) jsou navázány na kofaktory oxidoreduktas (NAD+a FAD). Následná oxidace redukovaných kofaktorů v dýchacím řetězci umožňuje zisk 11 molekul ATP. Význam citrátového cyklu je především energetický. Neslouží však pouze ke katabolické degradaci acetylového zbytku; některé jeho meziprodukty (viz tabulka) jsou prekursory důležitých látek – proto řadíme tento cyklus mezi amfibolické dráhy. U eukaryot je lokalisován v mitochondriích.

Napojení citrátového cyklu na další metabolické děje

Meziprodukt citrátového cyklu

Napojení

citrát
transport z mitochondrie do cytosolu a tam štěpení na acetyl-CoA a oxalacetát (při synthese mastných kyselin ze sacharidů, viz malát-pyruvátový cyklus)
isocitrát
štěpení na sukcinát a glyoxylát (vstupní reakce glyoxylátového cyklu); oxidační dekarboxylace pomocí NADP+ (synthesa NADPH v mitochondrii)
„sběrač” aminoskupin při transaminacích (přeměna na glutamát); synthesa glutamátdehydrogenasovou reakcí; může přecházet vnitřní membránu mitochondrie (viz malát-aspartátové kyvadlo)
výchozí metabolit pro synthesu hemu
sukcinát
fumarát
může přecházet vnitřní membránu mitochondrie (viz malát-aspartátové kyvadlo); oxidační dekarboxylace za vzniku pyruvátu a NADPH (viz pyruvát-malátový cyklus, viz cyklus C4-rostlin)
zapojení do metabolismu, viz oxalacetát