fagocytosa {3}

endocytický proces, jímž buňky (u savců zejména určité druhy bílých krvinek - makrofágy) pohlcují a rozkládají pevné částice, obvykle jinou buňku nebo její část; tímto způsobem jsou z cirkulace odstraňovány bakterie, částice pocházející z nekrotické (odumírající) tkáně, staré erythrocyty apod. Fagocytosou vzniká organela zvaná fagosom, která po spojení s primárním lysosomem vytváří sekundární lysosom, v němž jsou pohlcené makromolekuly hydrolyticky rozloženy (srovnej endocytosa a pinocytosa). Z řeckého fagein = pojídání.