fotofosforylace {1}

synthesa ATP při fotosynthese, probíhající podle rovnice ADP + PiATP + H2O. Jedná se o typ membránové fosforylace, kdy proton-motivní síla je generována na úkor zachycené světelné energie. Rozlišujeme dva způsoby provedení tohoto děje:
cyklická fotofosforylace, při níž předává světlem excitovaná molekula chlorofylu elektron do řetězce transportujícího elektrony, energie oxidačně-redukčních reakcí se využije k produkci proton-motivní síly a elektron je nakonec přenesen zpět do molekuly chlorofylu, z něhož byl na začátku oddělen (proto cyklická);
necyklická fotofosforylace, při níž jsou elektrony, poskytnuté excitovaným chlorofylem, použity pro redukci NADP+ na NADPH. Chlorofyl (tatáž nebo jiná molekula) posléze získá elektrony z fotolysy vody (Hillova reakce). Část energie, uvolněná při oxidačně-redukčních reakcích, spojených s těmito přesuny elektronů, se využije k produkci proton-motivní síly a následně k synthese ATP.