fylogenese {3}

vývoj biologických druhů, základní proces z pohledu evoluční teorie (srovnej ontogenese = vývoj jedince).