glukany {2}

oligosacharidy a polysacharidy tvořené glukosou. K nejjednodušším patří disacharidy maltosa a celobiosa. Polyglukany mohou být lineární nebo větvené; k nejběžnějším patří škrob (amylosa a amylopektin), glykogen a celulosa. Systematická terminologie označuje např. amylosu jako poly-α-(1,4)-D-glukan.