glutamin {1}

Gln nebo Q, kódovaná neesenciální glukogenní aminokyselina, amid glutamové kyseliny, významný meziprodukt metabolismu dusíkatých látek. Tvoří zásobu metabolicky aktivního dusíku zejména u rostlin. Je synthetisován amidací γ-karboxylové skupiny kyseliny glutamové za spotřeby ATP (ligasová reakce, jedna z možností detoxikace amoniaku). Z jeho amidového dusíku může být v cytosolu eukaryotních buněk synthetisován karbamoylfosfát. Glutamin je donorem dusíku při biosynthese purinových nukleotidů. Vedle alaninu (viz alaninový cyklus) přenáší aminový dusík ze svalů do jater; při katabolickém odbourávání proteinů ve svalech koncentrace glutaminu v krevní plasmě výrazně roste.