karbamoylfosfát {2}

jedna z metabolicky aktivních forem dusíku. V mitochondriích je synthetisován z amonných iontů a oxidu uhličitého za katalysy ligasou (karbamoylfosfátsynthetasa): NH4+ + CO2 + 2 ATP → NH2-CO-O-PO32- + 2 ADP + Pi. Touto reakcí je detoxikován amoniak u ureotelních organismů; karbamoylová skupina odtud vstupuje do močovinového cyklu. V cytosolu je zdrojem dusíku pro synthesu karbamoylfosfátu především glutamin; zde se takto aktivovaný dusík využívá v anabolických procesech (biosynthesa pyrimidinových nukleotidů apod.).