modifikace posttranslační {1}

též potranslační, modifikace kovalentní struktury bílkovin, které probíhají po ukončení synthesy peptidového řetězce na ribosomu. Patří sem zejména a) modifikace postranních řetězců aminokyselinových zbytků (oxidace cysteinových zbytků za vzniku disulfidových můstků, fosforylace za vzniku fosfoproteinů, hydroxylace zbytků prolinu a lysinu - viz kolagen, připojení oligosacharidů za vzniku O-glykoproteinů); b) aktivace bílkoviny řízenou proteolysou (odštěpování N-koncového methioninu, pre-sekvencí a pro-sekvencí); c) připojení prosthetických skupin (biotin, kyselina lipoová, pyridoxalfosfát, hem atd.); d) připojení kovových iontů (viz metalloproteiny). Někteří autoři (nepříliš šťastně) do kategorie posttranslačních modifikací zahrnují i změny nekovalentní struktury jako připojení lipidových molekul za vzniku lipoproteinů nebo dokonce konformační změny doprovázející svinování bílkovin. Velmi často také nejsou pojmově oddělovány modifikace kotranslační a posttranslační; obě tyto kategorie pak bývají zahrnovány pod termín modifikace posttranslační.