substrát {1}

pojem užívaný v enzymologii pro látku, vstupující do reakce (chemicky vyjádřeno reaktant). Např. substráty reakce, katalysované enzymem invertasou (sacharosa + H2O → glukosa + fruktosa), jsou sacharosa a voda. Podle počtu substrátů pak dělíme enzymové reakce na jednosubstrátové (např. většina isomerací, glukosafruktosa), dvousubstrátové (většina reakcí, viz uvedená hydrolysa sacharosy), třísubstrátové (např. aktivace aminokyseliny pro proteosynthesu, aminokyselina + tRNA + ATP → aminoacyl-tRNA + AMP + PPi) nebo i čtyřsubstrátové (např. karboxylace pyruvátu za vzniku oxalacetátu, CH3-CO-COOH + CO2 + ATP + H2O → HOOC-CH2-CO-COOH + ADP + Pi).