systém restrikčně-modifikační {4}

dvojice enzymů vyskytujících se u prokaryot. Restrikční enzymy (restrikční viz endonukleasy) rozpoznávají určitou (obvykle palindromní) sekvenci v dvouřetězcové DNA a štěpí ji, pokud není specifickým způsobem modifikována. Tuto modifikaci zajišťují methylační (modifikační) enzymy. Tímto způsobem je vlastní DNA chráněna a naopak cizí DNA (např. DNA bakteriofága) prokaryotní buňkou rozpoznána a likvidována.