thrombin {3}

koagulační faktor II a, enzym odštěpující fibrinopeptidy z fibrinogenu, poslední stupeň kaskády hemokoagulace. Jeho katalytickou skupinou je OH skupina serinu (serinová proteasa) a vykazuje značnou homologii s trávícími enzymy trypsinem, chymotrypsinem a elastasou. Vzniká rozštěpením molekuly prothrombinu (faktor II) aktivovaným faktorem X; tato reakce je významně urychlována aktivovaným faktorem V a přítomností fosfolipidů. Zatímco prothrombin je tvořen 582 aminokyselinovými zbytky, aktivní thrombin obsahuje pouze 259 zbytků. Synthesa prothrombinu je, podobně jako v případě některých dalších koagulačních faktorů, závislá na vitaminu K, který se podílí na posttranslační karboxylaci postranních řetězců zbytků kyseliny glutamové (vzniká γ-karboxyglutamyl).