translace {1}

překlad genetické informace „z řeči nukleotidů do řeči aminokyselin”; synthesa peptidového řetězce podle informace, obsažené v mRNA (součást komplexnějšího procesu proteosynthesy). Probíhá na ribosomu za spoluúčasti dalších bílkovinných faktorů. Na velké podjednotce ribosomu jsou dvě vazebná místa: A, do něhož se váže aminoacyl-tRNA, a P, kam se váže peptidyl-tRNA (tRNA, na níž je prostřednictvím C-koncové aminokyseliny navázán peptid, jehož synthesa právě probíhá); obě tRNA jsou prostřednictvím antikodonů navázány na mRNA, která kóduje synthesu daného polypeptidu. Elongační fáze translace probíhá v pěti krocích: a) výchozí stav: v místě P je navázána peptidyl-tRNAp, místo A je volné; b) vazba aminoacyl-tRNAa do místa A: prostřednictvím interakce antikodon-kodon se vybere „správná” aminoacyl-tRNA, vazba vyžaduje energii, která se dodává štěpením GTP na GDP a Pi; c) vznik peptidové vazby: za katalysy peptidyltransferasou se přenese peptidylový zbytek z OH-skupiny ribosy tRNAp na aminoskupinu aminoacyl-tRNAa: aminoacyl-tRNAa + peptidyl-tRNAp → peptidyl-aminoacyl-tRNAa + tRNAp; d) uvolnění tRNAp: odštěpení peptidu z peptidyl-tRNAp vyvolá v tRNAp konformační změnu, která vede ke ztrátě afinity k P-místu ribosomu a tRNAp oddisociuje; e) translokace: za spotřeby energie, získané štěpením další molekuly GTP, se peptidyl-aminoacyl-tRNAp přesune z místa A do místa P; spolu s ní se posune i mRNA o tři nukleotidy směrem k 3´-konci tak, aby v místě A byl další volný kodon; tím je obnoven výchozí stav a cyklus se může opakovat. Proces translace je iniciován vazbou Met-tRNAMet do místa P ribosomu a prostřednictvím interakce kodon-antikodon k iniciačnímu kodonu mRNA; do místa A se pak naváže další aminoacyl-tRNA (viz výše popsané kroky ad a a b). K ukončení translace (terminaci) dochází v případě, že do místa A se dostane STOP-kodon.