Rejstřík hesel úplný

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž
A
acetylcholin {3}
acetylkoenzym A {1}
acidosa {4}
ACP {2}
acylkoenzym A {1}
acyltransferasy {2}
adenin {1}
adenosin {1}
adenosindifosfát {1}
adenosinfosfáty {1}
adenosinmonofosfát {1}
adenosinmonofosfát cyklický {2}
adenosintrifosfát {1}
adenylát {2}
adenylátcyklasa {2}
adipocyt {3}
ADP {1}
aflatoxiny {4}
agarosa {3}
aglutinace {3}
aglykon {2}
agonista {4}
aktin {2}
aktivace {2}
aktivátory enzymů {2}
aktivita enzymu {1}
aktivita enzymu katalytická {1}
aktivita enzymu molární {2}
alanin {1}
albumin sérový {4}
albuminy {2}
aldolasy {2}
aldosy {1}
alely {3}
alergie {4}
alkaloidy {2}
alkalosa {4}
alkoholdehydrogenasa {2}
allosterie {2}
amfionty {1}
aminoacyl-tRNA-ligasy {1}
γ-aminobutyrát {2}
aminocukry {2}
aminokyseliny {1}
aminokyseliny esenciální a neesenciální {1}
aminokyseliny glukogenní a ketogenní {2}
aminokyseliny kódované {1}
aminopeptidasy {2}
aminotransferasy {1}
aminy biogenní {2}
ammonialyasy {2}
amoniak {1}
AMP {1}
amplifikace signálu {4}
amylasy {2}
amylopektin {2}
amylosa {2}
anabolika {3}
anabolismus {1}
analysa rentgenostrukturní {3}
anemie {4}
anemie srpkovitá {4}
anomery {2}
antagonista {4}
antibiotika {3}
antigen {2}
antikodon {1}
antimetabolity {2}
antioxidanty {4}
antiport {3}
antisense RNA {4}
antisérum {3}
antivitaminy {2}
aparát Golgiho {3}
apoenzymy {1}
apolipoproteiny {4}
apoprotein {1}
apoptosa {3}
arginin {1}
archaebakterie {3}
asparagin {1}
ATP {1}
ATPasy {1}
autoimunita {4}
autokatalysa {2}
autolysa {3}
autotrofie {1}
avitaminosa {2}
B
bakterie {2}
bakteriofágy {3}
bakteriorhodopsin {2}
barviva {1}
barviva krevní {1}
barviva žlučová {4}
base dusíkaté {1}
base minoritní {2}
base nukleových kyselin {1}
BCCP {4}
bilance dusíková {4}
bilirubin {4}
bílkoviny {1}
bílkoviny - domény {1}
bílkoviny - periodické motivy {1}
bílkoviny - podjednotky {1}
bílkoviny - prostorové uspořádání {1}
bílkoviny - rozdělení podle funkce {1}
bílkoviny - rozdělení podle tvaru molekuly {1}
bílkoviny jednoduché {1}
bílkoviny membránové {1}
bílkoviny mléčné {2}
bílkoviny plasmové {4}
bílkoviny rekombinantní {4}
bílkoviny složené {1}
bílkoviny strukturní {1}
bioenergetika {1}
biochemie {1}
biokatalysátory {1}
bioluminiscence {3}
biopolymery {1}
bioreaktory {4}
biosenzory {4}
biosynthesa {1}
biosynthesa isoprenoidů {2}
biosynthesa mastných kyselin {1}
biosynthesa purinových nukleotidů {2}
biosynthesa pyrimidinových nukleotidů {2}
biosynthesa triacylglycerolů a fosfatidátů {2}
biotechnologie {1}
biotin {2}
biotransformace cizorodých látek {4}
biotransformace průmyslová {4}
bisfosfoglycerát {2}
bod iniciační {2}
bod isoelektrický {1}
bod isoionický {2}
bublina replikační {2}
bujení rakovinné {3}
buňka {1}
buňky diploidní {3}
buňky haploidní {3}
buňky kmenové {4}
buňky mnohojaderné {3}
buňky pohlavní {3}
buňky polyploidní {3}
C
CAM {4}
cAMP {2}
cDNA {4}
CDP-diacylglycerol {2}
celulosa {1}
centrum aktivní {1}
centrum reakční {1}
ceramidy {2}
cerebrosidy {2}
cGMP {2}
cistron {2}
cukr invertní {2}
cukry {1}
cyklus alaninový {4}
cyklus buněčný {3}
cyklus C4-rostlin {4}
cyklus Calvinův {4}
cyklus citrátový {1}
cyklus Coriho {4}
cyklus glyoxylátový {2}
cyklus Krebsův {1}
cyklus Krebsův malý {2}
cyklus metabolický {1}
cyklus močovinový {1}
cyklus ornithinový {2}
cyklus pentosový {2}
cyklus pyruvát-malátový {4}
cyklus trikarboxylových kyselin {2}
cyklus zbytečný {4}
cystein {1}
cystin {1}
cytochromy {1}
cytokininy {4}
cytokiny {4}
cytoplasma {1}
cytosin {1}
cytoskelet {2}
cytosol {1}
cytostatika {4}
Č
částice reaktivní kyslíkové {4}
částice rozpoznávající signál {4}
čepička mRNA {3}
číslo přeměny {1}
člunek {4}
D
Da {3}
deaminace {2}
deaminace oxidační {2}
dehydratace {1}
dehydrogenace {1}
dekarboxylace {1}
delece {2}
dělení buněk {3}
denaturace {1}
denitrifikace {4}
deoxycukry {1}
desaturasa {4}
destičky krevní {3}
determinanta antigenní {3}
dextrany {2}
dextriny {2}
dextrosa {2}
diacylglyceroly {4}
dialysa {3}
diastereoisomery {2}
diferenciace {3}
difosfát {1}
difuse usnadněná {2}
difuse volná {2}
dihelix DNA {1}
dihydroxyacetonfosfát {2}
dioxygenasy {2}
dipeptidasy {2}
disacharidy {1}
DNA {1}
DNA-knihovna {4}
DNA-ligasa {2}
DNA-polymerasy {2}
DNA-sonda {4}
DNA-topoisomerasy {2}
doba generační {3}
dolicholfosfát {4}
dráhy amfibolické {1}
dráhy anaplerotické {1}
dráhy signální {4}
droga {4}
druh biologický {3}
dvojvrstva lipidová {1}
dýchání {1}
dynamika konformační {2}
dynein {4}
E
EC {1}
efekt allosterický {1}
efekt Bohrův {4}
efekt Pasteurův {2}
efektory {2}
eikosanoidy {2}
ekosystém {3}
ekvivalent redukční {2}
elastin {2}
elektroda enzymová {4}
elektroforesa {2}
elektroforesa dvojrozměrná {3}
elektroforesa kapilární {3}
ELISA {3}
elongace {2}
enantiomery {1}
endocytosa {2}
endonukleasy {2}
endopeptidasy {2}
endorfiny {4}
enzymogeny {2}
enzymopathie {4}
enzymy {1}
enzymy - kinetika {1}
enzymy - mechanismus dvousubstrátových reakcí {2}
enzymy - mechanismus působení {1}
enzymy - model indukovaného přizpůsobení {1}
enzymy - model klíče a zámku {1}
enzymy - názvosloví {1}
enzymy - optimum pH {1}
enzymy - optimum teplotní {1}
enzymy - regiospecifita {2}
enzymy - regulovatelnost aktivity {1}
enzymy - rozdělení do tříd {1}
enzymy - specifita substrátová {1}
enzymy - specifita účinku {1}
enzymy - stereospecifita {2}
enzymy allosterické {1}
enzymy imobilisované {1}
enzymy induktivní {2}
enzymy konstitutivní {2}
enzymy membránové {2}
enzymy multifunkční {3}
epimery {2}
epitop {3}
ergosterol {4}
erythrocyt {3}
erythropoetin {4}
ETC {2}
eukaryota {1}
exocytosa {2}
exon {1}
exonukleasy {2}
exopeptidasy {2}
exprese genetické informace {1}
F
F0F1-ATPasa {2}
FAD {1}
fagocytosa {3}
faktor {2}
faktory esenciální {2}
faktory srážení krve {4}
fáze fotosynthesy světlá a temná {1}
fenotyp {3}
fenylalanin {1}
fenylketonurie {4}
ferment {2}
fermentace {1}
fermentace aerobní {4}
fermentace nepravá {4}
fermentor {4}
feromony {3}
ferredoxiny {2}
ferritin {2}
FeS-proteiny {2}
α-fetoprotein {4}
fibrin {2}
fibrinogen {2}
fibrinolysa {4}
fibroin {2}
fibrosa cystická {4}
filamenta intermediární {4}
flavinadenindinukleotid {1}
flavinadeninmononukleotid {1}
FMN {1}
fokusace isoelektrická {3}
foláty {4}
fosfatasy {2}
fosfatidáty {2}
fosfatidylinositoly {4}
fosfoadenosinfosfosulfát {4}
fosfodiesterasy {2}
fosfoenolpyruvát {2}
fosfoinositoly {4}
fosfolipasy {2}
fosfolipidy {1}
fosfoproteiny {1}
5´-fosforibosyl-1´-difosfát {2}
fosforolysa {2}
fosforylace {1}
fosforylace membránová {3}
fosforylace oxidační {1}
fosforylace substrátová {1}
fosforylasy {2}
fotofosforylace {1}
fotolysa vody {1}
fotoredukce {1}
fotorespirace {4}
fotosynthesa {1}
fotosynthesa bakteriální {4}
fotosynthesa oxygenní a anoxygenní {2}
fotosystémy {2}
fragmenty Okazakiho {2}
fruktosa {1}
fuse buněčná {3}
fyllochinon {4}
fylogenese {3}
fytohormony {4}
G
G-proteiny {4}
galaktosa {2}
gangliosidy {3}
GDP {1}
gen {1}
gen indukovatelný {2}
gen konstitutivní {2}
gen regulační {2}
gen strukturní {2}
gen synthetický {2}
genetika {2}
genom {1}
genomika {2}
genotyp {3}
globin {2}
globule roztavená {2}
globuliny {2}
γ-globuliny {2}
glukany {2}
glukogenese {1}
glukosa {1}
glukosa-6-fosfát {1}
glukosaoxidasa {2}
glukosidy {2}
glukosurie {4}
glutamátdehydrogenasa {2}
glutamin {1}
glutathion {2}
gluten {2}
glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa {2}
glycerin {2}
glycerol {1}
glycidy {2}
glycin {1}
glykace {4}
glykany {2}
glykemie {4}
glykogen {1}
glykogenese {1}
glykogenolysa {1}
glykolipidy {2}
glykolysa {1}
glykoproteiny {1}
glykosidy {1}
glyoxysom {4}
GMO {2}
grana {2}
GTP {1}
guanin {1}
guanosintrifosfát {1}
H
[H] {2}
hapteny {3}
HDL {4}
helikasa {2}
helix {1}
α-helix {1}
helix dvojitý DNA {1}
hem {1}
hemicelulosy {2}
hemofilie {4}
hemoglobin {1}
hemokoagulace {2}
hemoproteiny {2}
hemostasa {4}
heparin {4}
heterotrofie {1}
hexosy {1}
histidin {1}
histony {2}
holoenzym {2}
holoprotein {2}
homeostasa {2}
homocystein {4}
homologie sekvenční {2}
homologie strukturní {2}
hormony {1}
hormony - rozdělení podle biologického mechanismu působení {4}
hormony - rozdělení podle endokrinních žláz {3}
hormony - rozdělení podle chemické povahy {2}
hormony juvenilní {3}
hormony rostlinné {4}
hotovost metabolitu {2}
HPLC {3}
hybridisace buněk {3}
hybridisace DNA {4}
hybridom {4}
hydrofilita {1}
hydrofobicita {1}
hydrolasy {1}
hydrolyasy {2}
hydrolysa {1}
hydrolysa bílkovin totální {1}
hydroxylasy {2}
hydroxylysin {2}
hydroxymethyltransferasy {2}
hydroxyprolin {2}
hypervitaminosa {3}
hypovitaminosa {3}
hypoxie {4}
CH
chaperon {2}
chiralita {1}
chitin {2}
chlorofyly {1}
chloroplasty {1}
cholekalciferol {4}
cholesterol {1}
cholin {2}
choroba autoimunní {4}
chromatin {2}
chromatografie {1}
chromatografie bioafinitní {3}
chromatografie dvojrozměrná {3}
chromatografie gelová permeační {3}
chromatografie kapalinová vysoceúčinná {3}
chromatografie na iontoměničích {3}
chromatografie na tenké vrstvě {3}
chromatografie papírová {3}
chromatografie s hydrofobní interakcí {3}
chromatografie s obrácenými fázemi {3}
chromatografie sloupcová {3}
chromofor {3}
chromoproteiny {2}
chromosom {1}
chromosom bakteriální {2}
chylomikrony {4}
chymosin {2}
chymotrypsin {2}
I
ikosanoidy {2}
imobilisace {3}
imunisace {3}
imunita {3}
imunita buněčná {3}
imunita humorální {3}
imunoelektroforesa {3}
imunogen {3}
imunoglobuliny {2}
imunochemie {3}
imunoprecipitace {3}
imunosupresiva {3}
in vitro {1}
in vivo {1}
induktor {2}
informace genetická {1}
inhibice {1}
inhibice enzymů {1}
inhibice enzymů akompetitivní {1}
inhibice enzymů allosterická {2}
inhibice enzymů ireverzibilní {1}
inhibice enzymů kompetitivní {1}
inhibice enzymů koncovým produktem metabolické dráhy {2}
inhibice enzymů nekompetitivní {1}
inhibice enzymů produktem reakce {2}
inhibice enzymů substrátem {2}
inhibitor {1}
iniciace {1}
inkluse buněčné {2}
inosin {2}
inositol {2}
inserce {2}
interakce elektrostatické {1}
interakce hydrofobní {1}
interakce nekovalentní {1}
interakce van der Waalsovy {2}
interferony {4}
introny {2}
inulin {2}
invertasa {2}
inženýrství buněčné {4}
inženýrství genové {4}
inženýrství proteinové {4}
ionofory {2}
ionty obojetné {1}
isoenzymy {2}
isoleucin {1}
isomerasy {1}
isopentenyldifosfát {2}
isoprenoidy {2}
isotachoforesa {3}
isotonicita {3}
J
jadérko {3}
jádro buněčné {1}
jednotka energetická ATP {1}
jednotka isoprenoidní {2}
jednotka multienzymová {1}
K
kalciferoly {4}
kalmodulin {4}
kanály iontové {2}
kapsida virová {3}
karbamoylfosfát {2}
karbohydráty {2}
karbonáthydrolyasa {4}
karboxylasy {2}
karboxylyasy {2}
karboxypeptidasy {2}
karnitin {4}
karotenoidy {2}
kasein {2}
katabolismus {1}
katal {1}
katalasa {2}
katalog enzymový {2}
katecholaminy {4}
kathepsiny {2}
kefaliny {2}
keratiny {2}
ketogenese {4}
ketokyseliny {1}
ketolátky {4}
ketolisomerasy {2}
ketosy {1}
kinasy {1}
klathráty {2}
klathrin {4}
klon {4}
klonování {4}
klubko statistické {2}
knihovna genomová {4}
koacerváty {3}
kobalaminy {4}
kód genetický {1}
kodon {1}
kodon iniciační {2}
kodony synonymní {2}
kodony terminační {2}
koeficient Hillův {4}
koeficient sedimentační {3}
koeficient sigmoidity {4}
koenzym A {1}
koenzym Q {2}
koenzymy {1}
kofaktory enzymů {1}
kolagen {2}
koloběh dusíku {4}
koloběh kyslíku {2}
koloběh síry {4}
kompartmenty {2}
komplement {4}
komplementarita basí {1}
komplex anténní {2}
komplex enzym - substrát {1}
komplex Golgiho {3}
komplex multienzymový {1}
komplex pyruvátdehydrogenasový {2}
komplexy kotvené {2}
konfigurace {1}
konformace {1}
konjugace xenobiotik {4}
konstanta Michaelisova {1}
konstanta substrátová {2}
kooperativita {1}
kortikosteroidy {4}
kreatin {2}
krvinky bílé {3}
krvinky červené {3}
krystalografie rentgenová {3}
kvantosom {2}
kvašení {2}
kvocient P/O {2}
kyselina acetylsalicylová {4}
kyselina arachidonová {2}
kyselina askorbová {1}
kyselina asparagová {1}
kyselina citronová {1}
kyselina deoxyribonukleová {1}
kyselina fosfatidová {2}
kyselina fytová {4}
kyselina glutamová {1}
kyselina hyaluronová {2}
kyselina jablečná {2}
kyselina linolenová {2}
kyselina linolová {2}
kyselina lipoová {2}
kyselina listová {2}
kyselina mevalonová {2}
kyselina mléčná {1}
kyselina močová {2}
kyselina myristová {2}
kyselina neuraminová {2}
kyselina octová {1}
kyselina olejová {2}
kyselina oxaloctová {2}
kyselina palmitová {2}
kyselina panthotenová {2}
kyselina pyrohroznová {2}
kyselina ribonukleová {1}
kyselina sialová {2}
kyselina stearová {2}
kyselina tetrahydrolistová {2}
kyselina γ-aminomáselná {2}
kyselina δ-aminolevulová {4}
kyseliny aldarové {2}
kyseliny aldonové {1}
kyseliny alduronové {2}
kyseliny mastné {1}
kyseliny nukleové {1}
kyseliny žlučové {4}
kyslík singletový {4}
kyvadlo {2}
kyvadlo glycerolfosfátové {4}
kyvadlo malát-aspartátové {4}
L
lac-operon {4}
laktát {1}
laktátdehydrogenasa {2}
laktobacily {2}
laktony {2}
laktosa {2}
látky ketonové {4}
LDL {4}
lecithin {2}
léčiva {4}
lektiny {4}
léky {4}
lepek {2}
leucin {1}
leukocyty {3}
leukotrieny {4}
levulosa {2}
liberiny {4}
ligand {2}
ligasy {1}
lignin {2}
lipasy {2}
lipidy {1}
lipidy polární {1}
lipidy zmýdelnitelné {2}
α-lipoát {2}
lipofilita {2}
lipogenese {2}
lipolysa {2}
lipoproteiny {2}
lipoproteiny krevní {4}
liposomy {2}
luciferasa {3}
luciferin {3}
lyasy {1}
lymfocyty {3}
lysin {1}
lysofosfolipidy {4}
lysosomy {3}
lysozym {2}
M
malát {1}
malonyl-CoA {2}
maltosa {2}
mannosa {2}
meiosa {3}
membrána (cyto)plasmatická {1}
membrána biologická {1}
messenger RNA {1}
metabolismus {1}
metabolismus energetický {1}
metabolismus intermediární {2}
metabolismus kyslíku {4}
metabolity {1}
metabolity sekundární {2}
metalloproteiny {2}
methemoglobin {4}
methionin {1}
methyltransferasy {2}
metody elektromigrační {3}
micela {2}
mikrofilamenta {3}
mikrotubuly {3}
mitochondrie {1}
mitosa {1}
močovina {1}
modifikace DNA {2}
modifikace genové {2}
modifikace kotranslační {2}
modifikace posttranskripční {2}
modifikace posttranslační {1}
modulátory {2}
molekuly amfipatické {1}
molekuly amfoterní {1}
monooxygenasy {2}
mRNA {1}
mukopolysacharidy {2}
můstek disulfidový {1}
můstek vodíkový {1}
mutace {1}
mutace bodová {2}
mutace posunem čtecího rámce {3}
mutageny {2}
mutarotace {1}
mutasy {2}
myelin {3}
myoglobin {2}
myosin {2}
N
N-formylmethionin {2}
Na,K-ATPasa {2}
náboj amfiontu celkový {1}
náboj amfiontu volný {1}
náboj buňky energetický {3}
NAD {1}
NAD(P)+, NAD(P)H {1}
NADP {1}
nekrosa {3}
neuromodulátory {3}
neurotransmitery {3}
niacin {4}
nikotinamidadenindinukleotid {1}
nikotinamidadenindinukleotidfosfát {1}
ninhydrin {3}
nitrátreduktasy {4}
nitrifikace {4}
NMR {3}
nukleoid {3}
nukleoproteiny {2}
nukleosidy {1}
nukleosom {2}
nukleotidy {1}
O
ocas polyadenylátový {2}
očko replikační {2}
oleje {2}
oligonukleotidy {2}
oligopeptidy {1}
oligosacharidy {2}
onkogeny {3}
ontogenese {3}
operátor {4}
operon {4}
orgán {3}
organely {3}
organismy - rozdělení podle vnitřní organisace buněk {1}
organismy - rozdělení podle závislosti na kyslíku {1}
organismy - rozdělení podle způsobu výživy {1}
organismy geneticky modifikované {2}
organismy transgenní {4}
ornithin {2}
osmolarita {4}
oxalacetát {1}
oxid dusnatý {4}
β-oxidace mastných kyselin {1}
oxidasy {1}
oxidoreduktasy {1}
2-oxoglutarát {1}
oxokyseliny {1}
oxygenasy {2}
P
palindrom {4}
papain {2}
PAPS {4}
párování basí {1}
PCR {4}
pektiny {2}
pentosy {1}
pepsin {2}
peptidasy {2}
peptidy {1}
peptidyltransferasa {2}
permeasy {3}
peroxidasy {2}
peroxisom {4}
Pi {1}
pigmenty fotosynthetické {2}
pigmenty respirační {2}
pinocytosa {3}
plasma krevní {3}
plasmalogeny {2}
plasmidy {2}
plasmin {4}
plastochinon {2}
pletivo {3}
poločas biologický {2}
poloměr van der Waalsův {3}
polymorfismus bílkovin {2}
polynukleotidy {2}
polypeptidy {1}
polyribosomy {2}
polysacharidy {1}
polysomy {2}
pool metabolitu {2}
porfyriny {2}
póry iontové {2}
póry trvalé {2}
posel druhý {1}
potenciál akční {3}
potenciál membránový {2}
PPi {1}
práce osmotická {2}
práce regulační {2}
pre-sekvence {4}
prekursor {2}
primer {2}
priony {3}
pro-proteiny {2}
pro-sekvence {2}
proces isokratický {3}
proenzymy {2}
prochiralita {2}
prokaryota {1}
prolin {1}
promotor {1}
prostaglandiny {2}
proteasom {4}
proteasy {1}
proteinasy {1}
proteinfosfátfosfatasy {4}
proteinkinasy {4}
proteiny {1}
proteoglykany {2}
proteolysa {2}
proteomika {4}
proteosom {4}
proteosynthesa {1}
prothrombin {4}
protilátky {2}
protoplast {3}
protoporfyriny {4}
provitaminy {2}
prsty zinkové {4}
pseudocyklus {4}
pseudogen {4}
pseudoisoenzymy {4}
pumpy iontové {2}
purin {1}
pyridoxin {2}
pyrimidin {1}
pyrofosfatasa {2}
pyruvát {1}
R
racemasy {2}
radiace fotosyntheticky aktivní {3}
radikál hydroxylový {4}
radikál superoxidový {4}
radioimunoanalysa {3}
rámec čtecí {2}
rámec čtecí otevřený {4}
reakce anaplerotické {2}
reakce endergonické {1}
reakce exergonické {1}
reakce Hillova {2}
reakce polymerasová řetězová {4}
receptory {2}
reduktasy {2}
rekombinace DNA {4}
renaturace {2}
reparace DNA {3}
replikace DNA {1}
replikon {2}
represor {4}
resonance nukleární magnetická {3}
respirace aerobní {2}
respirace anaerobní {2}
respirace buněčná {3}
retikulum endoplasmatické {3}
retikulum sarkoplasmatické {3}
retinal {4}
retinol {4}
retroviry {3}
rhodopsin {3}
RIA {3}
riboflavin {2}
ribonukleasa {2}
ribosa {1}
ribosomy {1}
ribozymy {2}
ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasa {2}
RNA {1}
RNA mediátorová {2}
RNA ribosomální {1}
RNA transferová {1}
RNA-polymerasa {2}
rostliny C3, C4 a CAM {4}
rovnice Goldmanova {4}
rovnice Hillova {3}
rovnice Michaelise a Mentenové {1}
rovnice van´t Hoffova {3}
rRNA {1}
Rubisco {2}
rychlost limitní {1}
rychlost reakční počáteční {1}
Ř
řetězec (deoxy)nukleotidový {1}
řetězec dýchací {1}
řetězec elektron-transportní {2}
řetězec kódující {2}
řetězec peptidový {1}
řetězec potravní {3}
řetězec respirační {2}
řetězec templátový {2}
řetězec vedoucí {2}
řetězec zpožďující se {2}
S
S {3}
S-adenosylmethionin {2}
sacharidy {1}
sacharosa {1}
sedimentace {3}
sekvence {1}
sekvence palindromní {4}
sekvence vedoucí v bílkovině {4}
sekvence vedoucí v mRNA {4}
sekvenování {2}
sekvenování bílkovin {3}
sekvenování DNA {4}
selekce {3}
selenocystein {4}
serin {1}
sérum krevní {3}
sestřih alternativní {3}
sestřih RNA {2}
sféroproteiny {1}
sfingolipidy {2}
sfingomyeliny {2}
sfingosin {2}
signál {4}
síla iontová {2}
síla proton-motivní {1}
síly dispersní {2}
síly van der Waalsovy {2}
skelety aminokyselin uhlíkaté {2}
skleroproteiny {1}
skupiny katalytické {1}
skupiny krevní {3}
skupiny prosthetické {1}
skupiny vazebné {2}
sloučeniny makroergické {2}
sn {2}
soustava otevřená {1}
spirála Linenova {2}
spliceosom {4}
spojení štěrbinové {3}
spotřeba kyslíku biochemická {4}
statim {4}
statiny {4}
stav excitovaný {2}
stav rovnovážný {1}
stav stacionární {1}
stav ustálený {1}
stěna buněčná {3}
steroidy {1}
steroidy anabolické {2}
steroly {2}
STOP-kodon {2}
stres oxidační {4}
struktura biopolymeru kooperativní {1}
struktura biopolymeru kovalentní {1}
struktura biopolymeru kvarterní {1}
struktura biopolymeru nativní {1}
struktura biopolymeru neperiodická {2}
struktura biopolymeru neuspořádaná {1}
struktura biopolymeru primární {1}
struktura biopolymeru prostorová {1}
struktura nadmolekulová {2}
substrát {1}
substrát chromogenní {3}
substráty makroergické {2}
sukcinyl-koenzym A {2}
sulfonamidy {4}
superoxiddismutasa {4}
svinování bílkovin {2}
symport {3}
synapse {3}
syndrom {4}
synthasy {2}
synthesa bílkovin {1}
synthesa peptidů in vitro {3}
synthetasa mastných kyselin {2}
synthetasy {1}
synzymy {2}
systém restrikčně-modifikační {4}
Š
škrob {1}
šroubovice {1}
štafeta nábojová {3}
štěpení fosforolytické {2}
štěpení thiolytické {2}
T
technologie fermentační {3}
technologie hybridomová {2}
technologie rekombinantní {4}
templát {4}
teorie buněčná {3}
teorie chemiosmotická {2}
teratogeny {3}
terminace {2}
terpeny {2}
tetrahydrofolát {2}
thiamin {2}
threonin {1}
thrombin {3}
thylakoidy {2}
thymin {1}
tkáň {3}
tlak osmotický {2}
tokoferol {4}
transaminace {2}
transelektronasy {2}
transferasy {1}
transferrin {2}
transhydrogenasy {2}
transkripce {1}
transkripce reversní {2}
translace {1}
translokace skupinová {3}
translokasy {2}
transport aktivní {1}
transport bílkovin ko- a posttranslační {4}
transport difusí {2}
transport membránový {2}
transport pasivní {1}
trávení {2}
triacylglyceroly {1}
triglyceridy {3}
tRNA {1}
trofika {2}
tropiny {3}
tropomyosin {2}
trypsin {2}
tryptofan {1}
tubulin {4}
tuky {1}
tyrosin {1}
U
U {1}
ubichinon {2}
ubiquitin {4}
UDP-glukosa {2}
úhel dihedrální {2}
uniport {2}
uracil {1}
ureasa {2}
uremie {4}
V
váček potažený {4}
váček sekreční {4}
vady vrozené metabolické {4}
vakuoly {2}
valin {1}
vazba anhydridová {1}
vazba disulfidová {1}
vazba fosfodiesterová {1}
vazba glykosidová {1}
vazba kooperativní {1}
vazba „makroergická” {2}
vazba nekovalentní {1}
vazba peptidová {1}
vazba thioesterová {1}
vazba vodíková {1}
vazba zpětná negativní {2}
vektor {4}
vidlice replikační {2}
viry {1}
vitaminy {1}
vlásenka {2}
vlastnosti chaotropní {3}
VLDL {4}
vodík aktivní {1}
vsolování {3}
vstup postranní do dýchacího řetězce {2}
vysolování {3}
X
xanthin {2}
xenobiochemie {2}
Z
zkrat {4}
zkrat hexosamonofosfátový {4}
zygota {3}
zymogeny {2}
Ž
živočichové - rozdělení podle způsobu vylučování dusíku {2}
živočichové homoiothermní {3}
živočichové poikilothermní {3}
žlázy {3}