Rejstřík hesel - kategorie 1

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž
A
acetylkoenzym A {1}
acylkoenzym A {1}
adenin {1}
adenosin {1}
adenosindifosfát {1}
adenosinfosfáty {1}
adenosinmonofosfát {1}
adenosintrifosfát {1}
ADP {1}
aktivita enzymu {1}
aktivita enzymu katalytická {1}
alanin {1}
aldosy {1}
amfionty {1}
aminoacyl-tRNA-ligasy {1}
aminokyseliny {1}
aminokyseliny esenciální a neesenciální {1}
aminokyseliny kódované {1}
aminotransferasy {1}
amoniak {1}
AMP {1}
anabolismus {1}
antikodon {1}
apoenzymy {1}
apoprotein {1}
arginin {1}
asparagin {1}
ATP {1}
ATPasy {1}
autotrofie {1}
B
barviva {1}
barviva krevní {1}
base dusíkaté {1}
base nukleových kyselin {1}
bílkoviny {1}
bílkoviny - domény {1}
bílkoviny - periodické motivy {1}
bílkoviny - podjednotky {1}
bílkoviny - prostorové uspořádání {1}
bílkoviny - rozdělení podle funkce {1}
bílkoviny - rozdělení podle tvaru molekuly {1}
bílkoviny jednoduché {1}
bílkoviny membránové {1}
bílkoviny složené {1}
bílkoviny strukturní {1}
bioenergetika {1}
biochemie {1}
biokatalysátory {1}
biopolymery {1}
biosynthesa {1}
biosynthesa mastných kyselin {1}
biotechnologie {1}
bod isoelektrický {1}
buňka {1}
C
celulosa {1}
centrum aktivní {1}
centrum reakční {1}
cukry {1}
cyklus citrátový {1}
cyklus Krebsův {1}
cyklus metabolický {1}
cyklus močovinový {1}
cystein {1}
cystin {1}
cytochromy {1}
cytoplasma {1}
cytosin {1}
cytosol {1}
Č
číslo přeměny {1}
D
dehydratace {1}
dehydrogenace {1}
dekarboxylace {1}
denaturace {1}
deoxycukry {1}
difosfát {1}
dihelix DNA {1}
disacharidy {1}
DNA {1}
dráhy amfibolické {1}
dráhy anaplerotické {1}
dvojvrstva lipidová {1}
dýchání {1}
E
EC {1}
efekt allosterický {1}
enantiomery {1}
enzymy {1}
enzymy - kinetika {1}
enzymy - mechanismus působení {1}
enzymy - model indukovaného přizpůsobení {1}
enzymy - model klíče a zámku {1}
enzymy - názvosloví {1}
enzymy - optimum pH {1}
enzymy - optimum teplotní {1}
enzymy - regulovatelnost aktivity {1}
enzymy - rozdělení do tříd {1}
enzymy - specifita substrátová {1}
enzymy - specifita účinku {1}
enzymy allosterické {1}
enzymy imobilisované {1}
eukaryota {1}
exon {1}
exprese genetické informace {1}
F
FAD {1}
fáze fotosynthesy světlá a temná {1}
fenylalanin {1}
fermentace {1}
flavinadenindinukleotid {1}
flavinadeninmononukleotid {1}
FMN {1}
fosfolipidy {1}
fosfoproteiny {1}
fosforylace {1}
fosforylace oxidační {1}
fosforylace substrátová {1}
fotofosforylace {1}
fotolysa vody {1}
fotoredukce {1}
fotosynthesa {1}
fruktosa {1}
G
GDP {1}
gen {1}
genom {1}
glukogenese {1}
glukosa {1}
glukosa-6-fosfát {1}
glutamin {1}
glycerol {1}
glycin {1}
glykogen {1}
glykogenese {1}
glykogenolysa {1}
glykolysa {1}
glykoproteiny {1}
glykosidy {1}
GTP {1}
guanin {1}
guanosintrifosfát {1}
H
helix {1}
α-helix {1}
helix dvojitý DNA {1}
hem {1}
hemoglobin {1}
heterotrofie {1}
hexosy {1}
histidin {1}
hormony {1}
hydrofilita {1}
hydrofobicita {1}
hydrolasy {1}
hydrolysa {1}
hydrolysa bílkovin totální {1}
CH
chiralita {1}
chlorofyly {1}
chloroplasty {1}
cholesterol {1}
chromatografie {1}
chromosom {1}
I
in vitro {1}
in vivo {1}
informace genetická {1}
inhibice {1}
inhibice enzymů {1}
inhibice enzymů akompetitivní {1}
inhibice enzymů ireverzibilní {1}
inhibice enzymů kompetitivní {1}
inhibice enzymů nekompetitivní {1}
inhibitor {1}
iniciace {1}
interakce elektrostatické {1}
interakce hydrofobní {1}
interakce nekovalentní {1}
ionty obojetné {1}
isoleucin {1}
isomerasy {1}
J
jádro buněčné {1}
jednotka energetická ATP {1}
jednotka multienzymová {1}
K
katabolismus {1}
katal {1}
ketokyseliny {1}
ketosy {1}
kinasy {1}
kód genetický {1}
kodon {1}
koenzym A {1}
koenzymy {1}
kofaktory enzymů {1}
komplementarita basí {1}
komplex enzym - substrát {1}
komplex multienzymový {1}
konfigurace {1}
konformace {1}
konstanta Michaelisova {1}
kooperativita {1}
kyselina askorbová {1}
kyselina asparagová {1}
kyselina citronová {1}
kyselina deoxyribonukleová {1}
kyselina glutamová {1}
kyselina mléčná {1}
kyselina octová {1}
kyselina ribonukleová {1}
kyseliny aldonové {1}
kyseliny mastné {1}
kyseliny nukleové {1}
L
laktát {1}
leucin {1}
ligasy {1}
lipidy {1}
lipidy polární {1}
lyasy {1}
lysin {1}
M
malát {1}
membrána (cyto)plasmatická {1}
membrána biologická {1}
messenger RNA {1}
metabolismus {1}
metabolismus energetický {1}
metabolity {1}
methionin {1}
mitochondrie {1}
mitosa {1}
močovina {1}
modifikace posttranslační {1}
molekuly amfipatické {1}
molekuly amfoterní {1}
mRNA {1}
můstek disulfidový {1}
můstek vodíkový {1}
mutace {1}
mutarotace {1}
N
náboj amfiontu celkový {1}
náboj amfiontu volný {1}
NAD {1}
NAD(P)+, NAD(P)H {1}
NADP {1}
nikotinamidadenindinukleotid {1}
nikotinamidadenindinukleotidfosfát {1}
nukleosidy {1}
nukleotidy {1}
O
oligopeptidy {1}
organismy - rozdělení podle vnitřní organisace buněk {1}
organismy - rozdělení podle závislosti na kyslíku {1}
organismy - rozdělení podle způsobu výživy {1}
oxalacetát {1}
β-oxidace mastných kyselin {1}
oxidasy {1}
oxidoreduktasy {1}
2-oxoglutarát {1}
oxokyseliny {1}
P
párování basí {1}
pentosy {1}
peptidy {1}
Pi {1}
polypeptidy {1}
polysacharidy {1}
posel druhý {1}
PPi {1}
prokaryota {1}
prolin {1}
promotor {1}
proteasy {1}
proteinasy {1}
proteiny {1}
proteosynthesa {1}
purin {1}
pyrimidin {1}
pyruvát {1}
R
reakce endergonické {1}
reakce exergonické {1}
replikace DNA {1}
ribosa {1}
ribosomy {1}
RNA {1}
RNA ribosomální {1}
RNA transferová {1}
rovnice Michaelise a Mentenové {1}
rRNA {1}
rychlost limitní {1}
rychlost reakční počáteční {1}
Ř
řetězec (deoxy)nukleotidový {1}
řetězec dýchací {1}
řetězec peptidový {1}
S
sacharidy {1}
sacharosa {1}
sekvence {1}
serin {1}
sféroproteiny {1}
síla proton-motivní {1}
skleroproteiny {1}
skupiny katalytické {1}
skupiny prosthetické {1}
soustava otevřená {1}
stav rovnovážný {1}
stav stacionární {1}
stav ustálený {1}
steroidy {1}
struktura biopolymeru kooperativní {1}
struktura biopolymeru kovalentní {1}
struktura biopolymeru kvarterní {1}
struktura biopolymeru nativní {1}
struktura biopolymeru neuspořádaná {1}
struktura biopolymeru primární {1}
struktura biopolymeru prostorová {1}
substrát {1}
synthesa bílkovin {1}
synthetasy {1}
Š
škrob {1}
šroubovice {1}
T
threonin {1}
thymin {1}
transferasy {1}
transkripce {1}
translace {1}
transport aktivní {1}
transport pasivní {1}
triacylglyceroly {1}
tRNA {1}
tryptofan {1}
tuky {1}
tyrosin {1}
U
U {1}
uracil {1}
V
valin {1}
vazba anhydridová {1}
vazba disulfidová {1}
vazba fosfodiesterová {1}
vazba glykosidová {1}
vazba kooperativní {1}
vazba nekovalentní {1}
vazba peptidová {1}
vazba thioesterová {1}
vazba vodíková {1}
viry {1}
vitaminy {1}
vodík aktivní {1}