Rejstřík hesel - kategorie 2

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž
A
ACP {2}
acyltransferasy {2}
adenosinmonofosfát cyklický {2}
adenylát {2}
adenylátcyklasa {2}
aglykon {2}
aktin {2}
aktivace {2}
aktivátory enzymů {2}
aktivita enzymu molární {2}
albuminy {2}
aldolasy {2}
alkaloidy {2}
alkoholdehydrogenasa {2}
allosterie {2}
γ-aminobutyrát {2}
aminocukry {2}
aminokyseliny glukogenní a ketogenní {2}
aminopeptidasy {2}
aminy biogenní {2}
ammonialyasy {2}
amylasy {2}
amylopektin {2}
amylosa {2}
anomery {2}
antigen {2}
antimetabolity {2}
antivitaminy {2}
autokatalysa {2}
avitaminosa {2}
B
bakterie {2}
bakteriorhodopsin {2}
base minoritní {2}
bílkoviny mléčné {2}
biosynthesa isoprenoidů {2}
biosynthesa purinových nukleotidů {2}
biosynthesa pyrimidinových nukleotidů {2}
biosynthesa triacylglycerolů a fosfatidátů {2}
biotin {2}
bisfosfoglycerát {2}
bod iniciační {2}
bod isoionický {2}
bublina replikační {2}
C
cAMP {2}
CDP-diacylglycerol {2}
ceramidy {2}
cerebrosidy {2}
cGMP {2}
cistron {2}
cukr invertní {2}
cyklus glyoxylátový {2}
cyklus Krebsův malý {2}
cyklus ornithinový {2}
cyklus pentosový {2}
cyklus trikarboxylových kyselin {2}
cytoskelet {2}
D
deaminace {2}
deaminace oxidační {2}
delece {2}
dextrany {2}
dextriny {2}
dextrosa {2}
diastereoisomery {2}
difuse usnadněná {2}
difuse volná {2}
dihydroxyacetonfosfát {2}
dioxygenasy {2}
dipeptidasy {2}
DNA-ligasa {2}
DNA-polymerasy {2}
DNA-topoisomerasy {2}
dynamika konformační {2}
E
efekt Pasteurův {2}
efektory {2}
eikosanoidy {2}
ekvivalent redukční {2}
elastin {2}
elektroforesa {2}
elongace {2}
endocytosa {2}
endonukleasy {2}
endopeptidasy {2}
enzymogeny {2}
enzymy - mechanismus dvousubstrátových reakcí {2}
enzymy - regiospecifita {2}
enzymy - stereospecifita {2}
enzymy induktivní {2}
enzymy konstitutivní {2}
enzymy membránové {2}
epimery {2}
ETC {2}
exocytosa {2}
exonukleasy {2}
exopeptidasy {2}
F
F0F1-ATPasa {2}
faktor {2}
faktory esenciální {2}
ferment {2}
ferredoxiny {2}
ferritin {2}
FeS-proteiny {2}
fibrin {2}
fibrinogen {2}
fibroin {2}
fosfatasy {2}
fosfatidáty {2}
fosfodiesterasy {2}
fosfoenolpyruvát {2}
fosfolipasy {2}
5´-fosforibosyl-1´-difosfát {2}
fosforolysa {2}
fosforylasy {2}
fotosynthesa oxygenní a anoxygenní {2}
fotosystémy {2}
fragmenty Okazakiho {2}
G
galaktosa {2}
gen indukovatelný {2}
gen konstitutivní {2}
gen regulační {2}
gen strukturní {2}
gen synthetický {2}
genetika {2}
genomika {2}
globin {2}
globule roztavená {2}
globuliny {2}
γ-globuliny {2}
glukany {2}
glukosaoxidasa {2}
glukosidy {2}
glutamátdehydrogenasa {2}
glutathion {2}
gluten {2}
glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa {2}
glycerin {2}
glycidy {2}
glykany {2}
glykolipidy {2}
GMO {2}
grana {2}
H
[H] {2}
helikasa {2}
hemicelulosy {2}
hemokoagulace {2}
hemoproteiny {2}
histony {2}
holoenzym {2}
holoprotein {2}
homeostasa {2}
homologie sekvenční {2}
homologie strukturní {2}
hormony - rozdělení podle chemické povahy {2}
hotovost metabolitu {2}
hydrolyasy {2}
hydroxylasy {2}
hydroxylysin {2}
hydroxymethyltransferasy {2}
hydroxyprolin {2}
CH
chaperon {2}
chitin {2}
cholin {2}
chromatin {2}
chromoproteiny {2}
chromosom bakteriální {2}
chymosin {2}
chymotrypsin {2}
I
ikosanoidy {2}
imunoglobuliny {2}
induktor {2}
inhibice enzymů allosterická {2}
inhibice enzymů koncovým produktem metabolické dráhy {2}
inhibice enzymů produktem reakce {2}
inhibice enzymů substrátem {2}
inkluse buněčné {2}
inosin {2}
inositol {2}
inserce {2}
interakce van der Waalsovy {2}
introny {2}
inulin {2}
invertasa {2}
ionofory {2}
isoenzymy {2}
isopentenyldifosfát {2}
isoprenoidy {2}
J
jednotka isoprenoidní {2}
K
kanály iontové {2}
karbamoylfosfát {2}
karbohydráty {2}
karboxylasy {2}
karboxylyasy {2}
karboxypeptidasy {2}
karotenoidy {2}
kasein {2}
katalasa {2}
katalog enzymový {2}
kathepsiny {2}
kefaliny {2}
keratiny {2}
ketolisomerasy {2}
klathráty {2}
klubko statistické {2}
kodon iniciační {2}
kodony synonymní {2}
kodony terminační {2}
koenzym Q {2}
kolagen {2}
koloběh kyslíku {2}
kompartmenty {2}
komplex anténní {2}
komplex pyruvátdehydrogenasový {2}
komplexy kotvené {2}
konstanta substrátová {2}
kreatin {2}
kvantosom {2}
kvašení {2}
kvocient P/O {2}
kyselina arachidonová {2}
kyselina fosfatidová {2}
kyselina hyaluronová {2}
kyselina jablečná {2}
kyselina linolenová {2}
kyselina linolová {2}
kyselina lipoová {2}
kyselina listová {2}
kyselina mevalonová {2}
kyselina močová {2}
kyselina myristová {2}
kyselina neuraminová {2}
kyselina olejová {2}
kyselina oxaloctová {2}
kyselina palmitová {2}
kyselina panthotenová {2}
kyselina pyrohroznová {2}
kyselina sialová {2}
kyselina stearová {2}
kyselina tetrahydrolistová {2}
kyselina γ-aminomáselná {2}
kyseliny aldarové {2}
kyseliny alduronové {2}
kyvadlo {2}
L
laktátdehydrogenasa {2}
laktobacily {2}
laktony {2}
laktosa {2}
lecithin {2}
lepek {2}
levulosa {2}
ligand {2}
lignin {2}
lipasy {2}
lipidy zmýdelnitelné {2}
α-lipoát {2}
lipofilita {2}
lipogenese {2}
lipolysa {2}
lipoproteiny {2}
liposomy {2}
lysozym {2}
M
malonyl-CoA {2}
maltosa {2}
mannosa {2}
metabolismus intermediární {2}
metabolity sekundární {2}
metalloproteiny {2}
methyltransferasy {2}
micela {2}
modifikace DNA {2}
modifikace genové {2}
modifikace kotranslační {2}
modifikace posttranskripční {2}
modulátory {2}
monooxygenasy {2}
mukopolysacharidy {2}
mutace bodová {2}
mutageny {2}
mutasy {2}
myoglobin {2}
myosin {2}
N
N-formylmethionin {2}
Na,K-ATPasa {2}
nukleoproteiny {2}
nukleosom {2}
O
ocas polyadenylátový {2}
očko replikační {2}
oleje {2}
oligonukleotidy {2}
oligosacharidy {2}
organismy geneticky modifikované {2}
ornithin {2}
oxygenasy {2}
P
papain {2}
pektiny {2}
pepsin {2}
peptidasy {2}
peptidyltransferasa {2}
peroxidasy {2}
pigmenty fotosynthetické {2}
pigmenty respirační {2}
plasmalogeny {2}
plasmidy {2}
plastochinon {2}
poločas biologický {2}
polymorfismus bílkovin {2}
polynukleotidy {2}
polyribosomy {2}
polysomy {2}
pool metabolitu {2}
porfyriny {2}
póry iontové {2}
póry trvalé {2}
potenciál membránový {2}
práce osmotická {2}
práce regulační {2}
prekursor {2}
primer {2}
pro-proteiny {2}
pro-sekvence {2}
proenzymy {2}
prochiralita {2}
prostaglandiny {2}
proteoglykany {2}
proteolysa {2}
protilátky {2}
provitaminy {2}
pumpy iontové {2}
pyridoxin {2}
pyrofosfatasa {2}
R
racemasy {2}
rámec čtecí {2}
reakce anaplerotické {2}
reakce Hillova {2}
receptory {2}
reduktasy {2}
renaturace {2}
replikon {2}
respirace aerobní {2}
respirace anaerobní {2}
riboflavin {2}
ribonukleasa {2}
ribozymy {2}
ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasa {2}
RNA mediátorová {2}
RNA-polymerasa {2}
Rubisco {2}
Ř
řetězec elektron-transportní {2}
řetězec kódující {2}
řetězec respirační {2}
řetězec templátový {2}
řetězec vedoucí {2}
řetězec zpožďující se {2}
S
S-adenosylmethionin {2}
sekvenování {2}
sestřih RNA {2}
sfingolipidy {2}
sfingomyeliny {2}
sfingosin {2}
síla iontová {2}
síly dispersní {2}
síly van der Waalsovy {2}
skelety aminokyselin uhlíkaté {2}
skupiny vazebné {2}
sloučeniny makroergické {2}
sn {2}
spirála Linenova {2}
stav excitovaný {2}
steroidy anabolické {2}
steroly {2}
STOP-kodon {2}
struktura biopolymeru neperiodická {2}
struktura nadmolekulová {2}
substráty makroergické {2}
sukcinyl-koenzym A {2}
svinování bílkovin {2}
synthasy {2}
synthetasa mastných kyselin {2}
synzymy {2}
Š
štěpení fosforolytické {2}
štěpení thiolytické {2}
T
technologie hybridomová {2}
teorie chemiosmotická {2}
terminace {2}
terpeny {2}
tetrahydrofolát {2}
thiamin {2}
thylakoidy {2}
tlak osmotický {2}
transaminace {2}
transelektronasy {2}
transferrin {2}
transhydrogenasy {2}
transkripce reversní {2}
translokasy {2}
transport difusí {2}
transport membránový {2}
trávení {2}
trofika {2}
tropomyosin {2}
trypsin {2}
U
ubichinon {2}
UDP-glukosa {2}
úhel dihedrální {2}
uniport {2}
ureasa {2}
V
vakuoly {2}
vazba „makroergická” {2}
vazba zpětná negativní {2}
vidlice replikační {2}
vlásenka {2}
vstup postranní do dýchacího řetězce {2}
X
xanthin {2}
xenobiochemie {2}
Z
zymogeny {2}
Ž
živočichové - rozdělení podle způsobu vylučování dusíku {2}