O autorovi

Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. se narodil 12. 2. 1948 v Praze. Studoval Přírodovědeckou fakultu UK - specializaci fyzikální chemie. Rigorózní práce, na téma Studium konformace oxytocinu pomocí cirkulárního dichroismu, byla vypracována a obhájena v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV.

Postgraduální studium absolvoval na Ústavu hematologie a krevní transfuse v Praze u prof. Zdeňka Vodrážky a zakončil je v roce 1977 obhajobou kandidátské práce: Studie konformace lidského hemopexinu na Katedře fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty UK.

Do roku 1991 působil jako vědecký pracovník Ústavu hematologie a krevní transfuse v Praze, kde se zabýval konformačním chováním krevních bílkovin (hemoglobin, hemopexin, albumin, bílkoviny erythrocytové membrány) za nativních a denaturujících podmínek.

V roce 1990 se na Fakultě potravinářské chemie a biochemie, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze habilitoval s prací Studium vlastností bílkovin a peptidů pomocí fysikálně-chemických metod a v roce 2001 byl jmenován profesorem Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.

Na VŠCHT Praha vyučuje biofyzikální chemii, enzymologii a biochemii. Jeho vědecký zájem se orientuje na vztah struktury a funkce bílkovin (konformační studie glykoproteinů) a využití hmotnostní spektrometrie pro studium bílkovin.

Je spoluautorem publikace Biofysikální chemie, vydané v nakladatelství Academia Praha a autorem řady odborných sdělení.

Velkým koníčkem a láskou prof. Kodíčka je hudba. Hraje na violoncello v Komorním smyčcovém orchestru Quattro Corde.