Kelvinova rovnice
Kelvin equation

Závislost tlaku nasycené páry kapalné, příp. tuhé fáze na zakřivení fázového rozhraní za konstantní teploty (W. Thomson – lord Kelvin 1871):
pro kulovitou kapku
kde je tlak nasycené páry nad zakřiveným rozhraním, - tlak nasycené páry nad rovinným rozhraním (κ = 0), Vm - molární objem kapalné, popř. tuhé látky, γ - povrchová energie, κ - střední křivost (= 1/R1 + 1/R2 kde R1 a R2 jsou hlavní poloměry křivosti), r - poloměr kulovitého rozhraní:
Obdobný typ vztahu popisuje také závislost rozpustnosti tuhých nebo kapalných látek na velikosti jejich částic (Ostwaldova-Freundlichova rovnice).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf